Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

Nasza firma proponuje szkolenia mające na celu poszerzenie umiejętności lub nabycie uprawnień dla osób wykonujących różne czynności, pracujących w specyficznych warunkach.

Szkolenia dotyczące bezpiecznego wykonywania prac na wysokości
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)  jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Podczas szkolenia uczymy, jak zachowywać się podczas wykonywania prac wysokościowych, jak minimalizować zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenia PEM (pola elektromagnetyczne)
Szkolenia PEM dedykujemy osobom obsługujących aparaturę medyczną, urządzenia przemysłowe wytwarzające pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości oraz ludziom pracującym w ich zasięgu.

Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy
Kursanci nabywają umiejętności, które pozwolą im zadbać o zapewnienie przez pracodawcę pracownikom właściwych warunków pracy, zarówno pod względem prawnym, jak i bezpieczeństwa i higieny.

Szkolenia  ADR (substancje niebezpieczne)
Prowadzimy szkolenia dla firm i zakładów, których pracownicy mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Szkolenia związane są z bezpieczeństwem dostarczania substancji na produkcję, pakowania, składowania i oznakowania opakowań, w których się znajdują, przy uwzględnieniu kart charakterystyki towarów.

Szkolenia HACCP
System HACCP jest od 1 maja 2004 r. obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych, związanych z produkcją i obrotem żywnością. Wdrażanie tego systemu ma na celu identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.
Nasza firma szkoli i wydaje odpowiednie zaświadczenia w zakresie GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) dla osób zatrudnionych bezpośrednio w procesie produkcji i w obrocie żywnością, będące niezbędnym czynnikiem dla wprowadzenia systemu HACCP.

Doradztwo z zakresu DGSA (stały nadzór lub wykonanie raportu).

Przeprowadzamy pomiary środowiska pracy (hałas, oświetlenie, pomiary elektryczne, pola elektromagnetyczne).

Proponujemy również szkolenia z zakresu:

- metodyki instruktażu stanowiskowego
- gospodarki odpadami
- dostosowania maszyn (dyrektywa maszynowa).