Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ALFA

Adres:

ul. Żórawskiego 5, lokal 24 - II p., 06-400 Ciechanów

Szkolenia:

 1. Szkolenie z zakresu wymagań dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Unijne dyrektywy ATEX (nazwa pochodzi od fr. Atmosphères Explosibles) to akty prawne, których głównym założeniem jest określenie wymagań mających na celu ochronę przed skutkami wybuchu i niwelowanie zagrożeń w strefach potencjalnie wybuchowych w miejscach pracy. Przepisy zawarte w dyrektywach ATEX:
  • definiują zasadnicze wymagania, jakie musi spełniać każdy produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem,
  • precyzują minimalne wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych.

Uzupełnieniem tych wymagań są szczegółowe normy powiązane z dyrektywą. Każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do wprowadzenia wewnętrznych przepisów zgodnych z dyrektywami. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do wdrożenia przepisów zawartych w dyrektywie ATEX z 1 lipca 2003 roku. Dyrektywę 94/9/WE zastąpiono dyrektywą ATEX 2014/34/UE (ATEX 114) 26 lutego 2014 roku. Obowiązuje ona w naszym kraju od 6 czerwca 2016 roku.

Obecnie obowiązujące dyrektywy to:

  • ATEX 114 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. odnosząca się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, nakłada wymagania na producentów urządzeń;
  • ATEX 137 – Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. precyzująca minimalne wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych, nakłada wymagania na użytkowników/pracodawców. W dyrektywie tej stwierdza się, że pracodawca musi utworzyć dokument opisujący ochronę przed wybuchem, stanowiący część oceny zagrożeń.
 1. Szkolenie z zakresu spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się wytwórstwem, eksploatacją, przebudową oraz dostosowaniem istniejących maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej. Zakres szkolenie obejmuje między innymi poniższą tematykę:
  • Które maszyny wprowadzane do obrotu w krajach UE muszą spełniać wymagania do nadania znaku CE i co się z tym wiąże,
  • Kto może certyfikować maszyny do nadania znaku CE, kiedy możemy dokonać certyfikacji samodzielnie a kiedy należy zaangażować jednostkę certyfikowaną,
  • Jakie są konsekwencje dotyczące nie wypełnienia przez eksploatującego wymagań dyrektywy maszynowej,
  • Jaki zakres integracji w maszynę wymaga ponownej analizy i certyfikacji CE,
  • Jakie wymagane są kompetencje w stosunku do osób certyfikujących,
  • Zasady i zakres opracowania oceny ryzyka wypełniającego wymagania dyrektywy maszynowej.

Ekspertyzy:

 1. Ocena zgodności pod względem formalnym posiadanej przez firmę dokumentacji do wymagań dyrektywy 2014/34/UE (ATEX),
 2. Ocena ryzyka w zakresie zagrożeń i ich ograniczenia pod względem wymagań ATEX – autorski program opracowany przy współudziale specjalistów z branży energetycznej,
 3. Weryfikacja wypełniania nałożonych przez dyrektywę 2014/34/UE (ATEX) na eksploatującego obowiązków okresowych kontroli i badań urządzeń zabudowanych w strefach gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa,
 4. Weryfikacja dokumentacji maszyn w zakresie wypełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z uwzględnieniem obowiązujących norm, rozporządzeń i wymagań BHP, Ppoż,
 5. Spełnienie wymagań przepisów dotyczących obrotu, użytkowania i składowania substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie wraz z określeniem warunków i środków zapewniających pracownikom ochronę zdrowia i życia.

Usługi techniczno-organizacyjne:

 1. Opracowanie dokumentacji w nw. zakresach:
  • ATEX,
  • Ocena ryzyka dla prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem,
  • Dokument zagrożenia przed wybuchem,
  • Procedury prac szczególnie niebezpiecznych,
  • Procedury i instrukcje dotyczące wypełnienia wymagań dyrektywy maszynowej.
 1. Okresowe przeglądy instalacji i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przez wyspecjalizowany personel – przywrócenie cech funkcjonalnych po długotrwałych przerwach bezobsługowych,
 2. Dostosowanie maszyn i urządzeń po zmianach technologicznych do wymagań dyrektywy maszynowej i nadania znaku CE,
 3. Implementacja oprogramowania dotyczącego właściwego zarządzania substancjami i urządzeniami w firmie (aplikacja posiada funkcjonalności dotyczące oceny ryzyka na stanowisku pracy uwzględniającego używane substancje chemiczne, urządzenia i zagrożenia zewnętrzne występujące na danym stanowisku pracy).
 4. Usługi rzeczoznawcze w zakresie wyceny maszyn i urządzeń wykonywane przez uprawniony personel techniczny.